ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ISO

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ISO

Η εταιρεία μας και στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης, εφάρμοσε από 28/09/2017 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του προτύπου EN ISO 9001 ενώ αυτή τη στιγμή είναι πιστοποιημένη με βάση την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 σχετικά με την ορθή διακίνηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και με βάση τα διεθνή πρότυπα:

  • EN ISO 9001:2015
  • EN ISO 13485:2016