Διαχείρηση ποιότητας - ISO

    

Η εταιρεία μας και στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης, εφάρμοσε από 28/09/2017 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του προτύπου EN ISO 9001 ενώ αυτή τη στιγμή είναι πιστοποιημένη με βάση τη νέα Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 σχετικά με την ορθή διακίνηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και με βάση τα διεθνή πρότυπα 

  • EN ISO 9001:2008, 
  • ΕΝ ΙSO 9001:2015 και 
  • EN ISO 13485:2012.


ΔΥ8/1348/04


*Click image to enlarge

ISO 9001 : 2008


*Click image to enlarge

EN ISO 13485:2012


*Click image to enlarge

ISO 9001:2015


*Click image to enlarge